Informujemy, że prace nad Strategią dobiegają końca. Aktualny tekst dokumentu znajduje się pod poniższym linkiem:

Strategia wersja finalna (cz-b)

Obecnie dokument został przekazany do Rady Miasta, gdzie zostanie – jak liczymy – przyjęty. Odbędą się również ustawowe konsultacje. Ostateczny kształt Strategii może zatem ulec zmianie.

W związku z zamknięciem serwisu www.blog.pl informujemy również, że dalsze informacje dotyczące Strategii będą ukazywać się na naszej stronie.

Aktualności

Informujemy, że mimo braku aktualności prace nad Strategią ciągle trwają. W ostatnich tygodniach:
- zorganizowaliśmy publiczne konsultacje Strategii
- spotkaliśmy się z przedstawicielami Urzędu Miasta, by zebrać ostatnie uwagi
- dopracowywaliśmy analizę badań organizacji pozarządowych.

Już wkrótce będziemy mogli zaprezentować rezultaty tych działań – prosimy o cierpliwość.

Zbieramy komentarze do Strategii

Zgodnie z obietnicą przedstawiamy roboczą wersję proponowanej przez nas Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi. Dokument (w wersji dokumentów Google) znajduje się pod następującym adresem:
http://utn.pl/strategia_ngo

Zachęcamy do lektury dokumentu oraz do nadsyłania swoich uwag. Możliwe jest to na dwa sposoby:
1) Zwięzłe uwagi dotyczące konkretnych zapisów prosimy dodawać w formie komentarza do dokumentu.
2) Uwagi dłuższe lub mające bardziej ogólny charakter prosimy przesyłać e-mailem na adres strategia@feps.pl

Czekamy na Państwa uwagi do 2 października.

Zapraszamy jednocześnie na kolejne spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 3 października (wtorek) o 17:30 w Barbarze (ul. Świdnicka 8b).

Zaproszenie na konsultacje

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich zaprasza na konsultacje “Strategii rozwoju współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Wrocław na lata 2018-2022”.

Od maja br. mamy zaszczyt realizować projekt, którego celem jest stworzenie programu rozwoju współpracy pomiędzy pierwszym, a trzecim sektorem na najbliższe 5 lat. Do tej pory przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badanie wrocławskich organizacji pozarządowych, odbyliśmy szereg konsultacji i spotkań z przedstawicielami różnych środowisk. Na podstawie tego stworzyliśmy propozycję dokumentu strategicznego na lata 2018-2022.

Bardzo serdecznie zapraszamy na spotkania, na których przedstawimy i omówimy założenia strategii. Spotkania będą również przestrzenią zebrania uwag i sugestii do przygotowywanego dokumentu. Planowane są dwa spotkania, by po zebraniu pierwszych komentarzy móc przyjrzeć się nowej wersji dokumentu i wprowadzić zmiany, a na końcu ustalić wspólną wersję.

NA TYM ETAPIE ZALEŻY NAM, ŻEBY KAŻDY/KAŻDA ZAINTERESOWANY/ZAINTERESOWANA WŁĄCZYŁ SIĘ AKTYWNIE W TWORZENIE STRATEGII. KAŻDY/KAŻDA Z WAS MA MOŻLIWOŚĆ WYRAŻENIA SWOJEJ OPINII I ZAPROPONOWANIA CELÓW STRATEGICZNYCH I KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ W OBSZARZE WSPÓŁPRACY Z MIASTEM.

Termin 1 spotkania: 19 września (wtorek), 17:30 – 19:30
Termin 2 spotkania: 3 października (wtorek) 17:30 – 19:30

Miejsce: Barbara – infopunkt / kawiarnia / kultura, ul. Świdnicka 8b, 50-067 Wrocław

Projekt „Stworzenie strategii współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia z organizacjami pozarządowymi” jest realizowany dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej oraz Fundacją Dom Pokoju.

Badania kwestionariuszowe – pierwsze podsumowania

Z końcem lipca zakończyliśmy realizowanie badań wśród wrocławskich organizacji pozarządowych. Poniżej znajduje się pierwsze podsumowanie prowadzonych prac.

Łącznie w trakcie badań uzyskano 188 odpowiedzi. W bazie organizacji zgromadzone zostało 448 organizacji. Chcąc obliczyć rzeczywisty współczynnik “sukcesu” badań od liczby tej należy odjąć organizacje, które zawiesiły działalność (albo są w trakcie zawieszania), które na skutek pomyłki zostały wpisane do bazy dwukrotnie, lub do których nie udało się dotrzeć ankieterom (np. z powodu braku czasu, pomyłki lub braku możliwości dojazdu). Do listy tej dopisać należy organizacje, w przypadku których nie udało się znaleźć żadnych danych kontaktowych (nie było ich w ogólnie dostępnych bazach) oraz te, które mają siedzibę poza Wrocławiem.

Organizacje, do których nie dotarli ankieterzy – 16
Organizacje, które zawiesiły działalność – 16
Organizacje zdublowane – 11
Organizacje bez danych kontaktowych – 4
Organizacje spoza Wrocławia – 3
RAZEM: 50

Rzeczywista liczba organizacji, z którymi się skontaktowano wynosi zatem 398. Współczynnik zrealizowania wywiadu wynosi zatem 47,24%.

Poniższa tabela prezentuje zestawienie głównych przyczyn odmowy lub niemożliwości udzielenia wywiadu:

Brak kontaktu – 87
Urwany kontakt – 53
Brak czasu – 40
Brak zainteresowania badaniem – 16
Trudność ze wskazaniem odpowiedniej osoby – 8
Badanie nie dotyczyło organizacji – 6
RAZEM: 210

Powyższe terminy należy rozumieć następująco:
Brak odpowiedzi – pomimo wielu prób kontakt telefonicznego, e-mailowego, a niekiedy osobistego, nie uzyskano żadnej odpowiedzi od danej organizacji;
Urwany kontakt – po początkowym kontakcie lub nawet umówieniu się na rozmowę organizacja przestaje kontaktować się z ankieterami;
Brak czasu – przedstawiciele organizacji nie mieli czasu na udzielenie wywiadu z powodu natłoku innych zadań lub wyjazdami na urlop;
Trudność ze wskazaniem odpowiedniej osoby (brak respondenta) – organizacja nie była w stanie wskazać osoby, która w kompetentny sposób mogłaby odpowiedzieć na pytania;
Brak zainteresowania badaniem – organizacja odmówiła udziału w badaniach argumentując, że nie jest zainteresowana ani współpracą z Urzędem Miasta ani samymi badaniami;
Badanie nie dotyczyło organizacji – w trakcie rozmowy ustalono, że charakter organizacji (np. jej status formalny) nie odpowiada założeniom badania i przeprowadzenie wywiadu mija się z celem.

chart

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy badania zakończyły się sukcesem, czy liczba przebadanych organizacji jest satysfakcjonująca. Brak jest bowiem porównywalnych badań z Wrocławia lub Polski. Udało się dotrzeć do mniej więcej połowy organizacji, które znalazły się w naszej bazie. Jeżeli przyjąć, że funkcją badań nie było osiągnięcie socjologicznej reprezentatywności, lecz zdobycie informacji o kondycji “trzeciego sektora” we Wrocławiu na potrzeby przygotowywanej Strategii, to cel ten został osiągnięty.

Największą przyczyną braku realizacji wywiadu jest brak kontaktu – przypuszczać należy, że spowodowane jest to niską aktywnością organizacji przejawiającą się w zaniedbywanie kanałów komunikacyjnych takich jak e-mail czy telefon. Ankieterzy informowali, że wielokrotnie oficjalny adres e-mail, który znalazł się w bazach, w ogóle nie jest używany.

Drugą w kolejności przyczyną był urwany kontakt, co interpretować można (jak sugerują ankieterzy) jako zlekceważenie samych badań. Organizacje nie traktowali ich, oraz mającej na ich podstawie powstać strategii, jako czegoś istotnego dla ich działalności.

Przystępujemy teraz do opracowania i analizy danych z ankiety. Rezultaty zostaną upublicznione do końca sierpnia.

Po spotkaniu z urzędnikami

14 lipca odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie strategii z przedstawicielami Urzędu Miejskiego. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy departamentów i jednostek miejskich współpracujących z organizacjami pozarządowymi, m. in. Biuro Partycypacji Społecznej, Zarząd Zasoby Komunalnego, Wydział Zdrowia czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zagadnieniami, na których się koncentrowaliśmy były:
-> Jakie są BARIERY we współpracy z organizacjami?
-> Jakie REKOMENDACJE się postuluje?
-> Jakie są DOBRE PRAKTYKI, które można by wdrożyć w innych jednostkach?

W trakcie spotkania dyskutowano formalne i finansowe warunki współpracy, funkcjonalność istniejących narzędzi dialogu społecznego czy system wsparcia dla organizacji. Osobnym zagadnieniem była kwestia wykorzystywania lokali gminnych przez organizacje pozarządowe.

Istotnym problemem, na który zwracały uwagę również organizacje pozarządowe, jest problem braku zaufania wobec siebie różny partnerów. Zdaniem przedstawicieli magistratu Wrocław potrzebuje „więcej gospodarzy decyzji”. Obecnie organizacje pozarządowe mają różne oczekiwania, lecz nie zawsze są zainteresowane podjęciem odpowiedzialności za podejmowanie decyzje. Skutkuje to tym, że wszelkie konsekwencje podjętych decyzji spadają na Urząd Miasta – to zaś zniechęca do dalszej współpracy.

Spotkanie wykazało również, że jeden ze sztandarowych wrocławskich mechanizmów komunikacji – Grupy Dialogu Społecznego – wymagają pewnej korekty. Dyrektorzy departamentów znają i rozpoznają ten mechanizm, lecz niestety rezultaty prac poszczególnych grup rzadko do nich trafiają. To znacznie obniża skuteczność GDSów.

Niedługo koniec badań

Już niedługo nastąpi koniec realizowanych przez nas wywiadów z przedstawicielami organizacji pozarządowymi. Nasi ankieterzy będą pracować jedynie do połowy lipca. Spośród ponad 400 organizacji, które zostały wytypowane do badań, część nie odpowiedziała na zaproszenie na wywiad. Powody były różne: niektóre organizacje rozwiązały się lub przestały być aktywne. Niektórzy z przedstawicieli nie znaleźli czasu, by spotkać się z naszymi ankieterami. Bardzo zatem prosimy o mobilizację w tych ostatnich tygodniach badań. Stanowią one okazję do opowiedzenia o swoich potrzebach i problemach. Ten głos będzie istotny przy tworzeniu dokumentu strategicznego, nad którym pracujemy.

Jednocześnie chcieliśmy polecić Państwa uwadze warszawską strategię współpracy, która była dla nas istotną inspiracją.

Spotkanie z ekspertami oraz I Wrocławski Kongres Organizacji Pozarządowych

8 czerwca, tuż przed I Wrocławskim Kongresem Organizacji Pozarządowych spotkaliśmy się w gronie ekspertów, by przedyskutować główne założenia przygotowywane przez nas strategii. Rolą ekspertów w projekcie jest konsultowanie założeń prowadzonych przez nas badań oraz recenzowanie wypracowywanych na potrzeby strategii rozwiązań (szczególnie pod względem formalno-prawnym). W projekcie biorą udział eksperci wewnętrzni (związanie z wrocławskim środowiskiem pozarządowym) oraz zewnętrzni (będący spoza Wrocławia i niezaangażowani w powstawanie wrocławskiego programu współpracy). Dodatkowo w spotkaniach uczestniczą pracownicy magistratu.

W spotkaniu wzięli udział:

Z ramienia Biura Partycypacji Społecznej:
p. Beata Bernacka
p. Dominik Golema
p. Bartłomiej Świerczewski

Eksperci wewnętrzni:
p. Magdalena Szymańska (Fundacja Fundacja Go’n'Act)
p. Karolina Mróz (Fundacja Dom Pokoju)
p. Dorota Whitten (Fundacja Dom Pokoju)
p. Agata Bulicz (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych)

Eksperci zewnętrzni:
p. Aleksandra Mróz-Wykusz (Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni)
p. Aneta Domańska-Machnio (Naczelnik wydziału w biurze URZĄD M.ST. WARSZAWY, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)
p. Ewa Kolankiewicz (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi)

Z ramienia organizatorów:
Krzysztof Nowak
Tadeusz Mincer

Podczas spotkania omówiliśmy wyniki zrealizowanych już badań fokusowych, a omówiliśmy możliwości prawne realizacji zgłaszanych przez organizacje postulatów. Bardzo ważnym elementem spotkania było przyjrzenie się doświadczeniom warszawskiego magistratu w tworzeniu analogicznego dokumentu.

Następnego dnia braliśmy zaś udział w I Wrocławskim Kongresie Organizacji Pozarządowych, gdzie zarówno prezentowaliśmy założenia przygotowywanego dokumenty, a także odbyliśmy szereg spotkań z zainteresowanymi organizacjami. Za wszystkie sugestie i pomysły bardzo dziękujemy!

Relacja z kongresu jest dostępna tutaj.

Badania fokusowe

25 maja zrealizowaliśmy kolejny element naszego projektu – badania fokusowe z przedstawicielkami i przedstawicielami wrocławskich organizacji pozarządowych.

Badania fokusowe, zwane również zogniskowanymi wywiadami grupowymi, to metoda badawcza wykorzystywana w jakościowych badaniach społecznych. Charakteryzuje się ona tym, że przeprowadza się rozmowę nie z pojedynczymi osobami, ale z grupą ludzi zainteresowanych danym tematem. Metoda ta oparta jest na założeniu, że ludzkie opinie nie są czymś prywatnym, ale powstają i przejawiają się w interakcjach, w kontakcie z innymi ludźmi. Dlatego też chcąc lepiej zrozumieć jakieś zjawisko warto przyjrzeć się tym interakcjom.

Celem realizowanych przez nas badań było pogłębienie wiedzy na temat kondycji wrocławskich organizacji pozarządowych. Aktualnie prowadzimy badania ankietowe, kontaktując się z wrocławskimi organizacjami. W trakcie tych badań, a także w trakcie wcześniejszych rozmów, pojawiło się już kilka wątków, które chcieliśmy zgłębić, by lepiej zrozumieć potrzeby środowiska. Celem ostatecznym jest oczywiście przygotowanie solidnej strategii współpracy.

Przeprowadziliśmy dwa spotkania: dla organizacji początkujących, młodych, a także dla tych, które są aktywne już wielu lat. Zależało nam bowiem na poznaniu różnych perspektyw. W każdym ze spotkań uczestniczyło 6 przedstawicielek/przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Badania zrealizowała Anna Wiatr – socjolożka mająca duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu wywiadów. Już niebawem będzie gotowy raport podsumowujący oba spotkania, który zostanie opublikowany na niniejszym blogu.